Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ
Το έργο Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ στα πλαίσια του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του νέου ΕΣΠΑ 2021 -2027 ύψους 700.000.000 € και στοχεύει στο πράσινο μετασχηματισμό και αναβάθμιση των ΜμΕ.
Αποτελείται από δύο δράσεις :
Δράση 1 : Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ.
Δράση 2 : Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Οι ενδιαφερόμενες ΜμΕ μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης σε μια από τις δύο δράσεις .
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο email : c@e-enarxi.gr ή στα τηλέφωνα 2610226717 και 6943 277607